System wytyczania najszybszych tras przejazdu w mieście

  • by mimedia - pon., 02/27/2012 - 16:16
Firma MIMEDIA jest członkiem klastra INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA i uczestniczy w programie dofinansowanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, druga oś priorytetowa – "Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw".

 

Ograniczenie szybkości przemieszczania w dużych aglomeracjach miejskich to jeden z podstawowych problemów zarówno władz miejskich jak i mieszkańców czy gości dużych skupisk ludności. Budowa nowych bezkolizyjnych skrzyżowań, obwodnic, estakad, wiaduktów czy tuneli to oczywiście kierunek sensowny, jednak niezwykle kosztowny i w zawiązku z ograniczeniami finansowymi oraz proceduralnymi niezwykle rozciągnięty w czasie. Plany budowy infrastruktury drogowej są rozciągnięte na 10-tki lat. Rozwiązaniem uzupełniającym, a w niektórych przypadkach rozwiązaniem głównym jest komunikacja publiczna. Jeśli jest ona oparta o ruch kołowy - problemy są podobne jak w przypadku ruchy samochodowego (mimo stosowania specjalnych pasów dla autobusów poprawiających sprawność komunikacji miejskiej, a pogarszającą sprawność komunikacji pojazdów prywatnych). Systemy oparte o ruch szynowy (metro, szybki tramwaj, kolej miejska) wymagają również gigantycznych nakładów finansowych i ich budowa ma takie same ograniczenia finansowe i logistyczne jak budowa infrastruktury drogowej. Sam wjazd do centrum miast charakteryzuje się znaczną nadwyżką popytu nad podażą. Z tego punktu widzenia problem ten jest nierozwiązywalny w sposób trwały, można jedynie moderować rozwiązania pozwalające na uniknięcie paraliżu komunikacyjnego.

Pozostają nam więc dwa rozwiązania. Pierwszym jest ograniczenie ruchu kołowego w centrach miast i zapewnienie możliwości parkowania pojazdów na peryferiach przy jednoczesnym wykorzystaniu komunikacji publicznej. Takie rozwiązania są stosowane w większości dużych miast Polski, należy jednak zaznaczyć, że zarówno systemy komunikacji publicznej jak i parkingów miejskich są jeszcze na poziomie dalekim od takiego, który można by nazwać zadowalającym. Drugim sposobem na optymalizację problemu przemieszczania się w dużych miastach i w zasadzie sposobem mogącym działać równolegle, jest system wytyczania najszybszych tras przejazdu. System komunikacyjny pod pewnymi względami przypomina układ krwionośny. Są główne arterie i naczynia poboczne. W przyrodzie system jest znakomicie zharmonizowany. W realiach miejskich jednak nie ma systemu centralnie optymalizującego ruch, dlatego poszczególni jego uczestnicy mając informację jaką drogą powinni się przemieszczać skracając czas przejazdu, mogą w znacznym zakresie odciążać główne arterie, analizować alternatywne trasy, korzystać z obwodnic lokalnych czy obwodnic całych aglomeracji. Pozwala to na harmonizację ruchu, ograniczanie procesu pojawiania się korków, oszczędność paliwa poprzez skrócenie czasu pracy silnika oraz pracy na niskich biegach, częstego ruszania i hamowania. Rozwój takich technologii jak GSM i eksplozja mobilnych urządzeń mogących się komunikować z siecią pozwala na wdrożenie taniego i skutecznego sposobu wytyczania szybkich tras przez kierowców.

 

Podstawowe założenia działania systemu:

  • Pozyskiwanie na bieżąco danych o czasach przejazdu i obciążeniu poszczególnych odcinków dróg
  • Opracowanie matematycznego modelu ruchu w mieście pozwalającego monitorować i wykrywać utrudnienia w ruchu na podstawie danych o położeniu wysyłanych z poruszających się pojazdów
  • Automatyczna aktualizacja mapy utrudnień w ruchu

 

System pobiera dane o położeniu pojazdów i są one transmitowane do centrum obliczeniowego. Dane te są grupowane i analizowane w obrębie obszarów nazywanych segmentami. Następuje obliczenie obciążenia poszczególnych segmentów. Wyniki obliczeń są przesyłane jest do użytkowników końcowych. Technologia stosowana w systemie jest już powszechnie stosowana i tania. Informacje o położeniu i ruchu pojazdów pozyskujemy poprzez wykorzystanie GPS. Informacje te poprzez system GSM są przekazywane do centrum przetwarzania danych i informacja zwrotna trafia do użytkownika systemu, pozwalając mu dokonanie wyboru i optymalizacji trasy.

Schemat działania systemu w warstwie pozyskiwania i wizualizacji

Rysunek 1. Schemat działania systemu w warstwie pozyskiwania i wizualizacji.

 

Kluczowym zagadnieniem jest segmentacja określonych typów pojazdów i uwzględnienie ich charakterystyki w algorytmie matematycznym obliczającym aktualne i potencjalne obciążenia określonych tras. Grupy tych pojazdów to:

  • Pojazdu komunikacji miejskiej - zwykle w ruchu jest ponad 75% floty, przemieszczają się stałymi i dobrze zdefiniowanym trasami (np. musimy to uwzględnić na odcinkach gdzie są pasy tylko dla autobusów).
  • Taksówki - jeżdżą zmiennymi i trudnymi do przewidzenia trasami oraz pokrywają dobrze praktycznie całą aglomerację.
  • Pojazdy prywatne - używane są najczęściej w godzinach szczytu i przemieszczają się cyklicznie do i od centrum w zależności od cyklu dnia.

 

Prawdziwym sercem systemu oraz istotą jego innowacyjności jest centrum przetwarzania danych oraz jego unikatowy algorytm matematyczny opracowany przez Michała Markiewicza z Instytutu Informatyki UJ i współpracownika Klastra "Inteligentna Infrastruktura" z Krakowa. System po dokonaniu przeliczeń pozwala na zwizualizowanie odcinków z ograniczoną prędkością ruchu lub "zakorkowanych". Wizualizacja odbywa się dwoma sposobami: graficznie (na ekranie smartphona, tableta, systemu nawigacji lub innego mobilnego urządzenia połączonego z siecią GSM) i dźwiękowo (na wybranym kanale CB, nadawanie z nadajnika stacjonarnego o mocy pozwalającej na uzyskanie odpowiedniego zasięgu w warunkach miejskich, informacje są przekazywane poprzez syntezator mowy - przez co system jest bezobsługowy).

Przykłady wizualizacji graficznej na ekranie urządzenia mobilnego

Rysunek 2. Przykłady wizualizacji graficznej na ekranie urządzenia mobilnego.

 

Ten innowacyjny system przy założeniu inwestycji kilka rzędów wielkości mniejszej niż budowa kosztownych systemów komunikacyjnych, w bardzo krótkim czasie może wspomóc praktycznie każdą aglomerację. Nie zastąpi metra, nowych mostów i tuneli, ale w efektywny sposób pozwoli na wykorzystanie istniejącej infrastruktury praktycznie prawie natychmiast od jego wdrożenia. W efekcie kierowcy unikając odcinków "zakorkowanych" wybiorą trasy alternatywne upłynniając ruch miejski i pozwalając na znaczne oszczędności czasu i paliwa. Docelowo opisywane rozwiązanie będzie podsystemem systemu optymalizującego ruch miejski poprzez optymalizację systemów sygnalizacji świetlnej oraz systemu wskazującego optymalną prędkość jazdy w ramach "zielonej fali". System będzie zintegrowany z rozwiązanie pozwalającym na wybór parkingu i rezerwację miejsca parkingowego oraz precyzyjne planowanie trasy z wykorzystanie systemów komunkacji publicznej. System posiada patent europejski nr: EP2065865. Michał Markiewicz, autor rozwiązania otrzymał wiele nagród:

 

  • Laureat konkursu Inkubatora Technologicznego Krakowskiego Parku Technologicznego przy Politechnice Krakowskiej
  • Laureat Małopolskiego Stypendium dla Doktorantów (15 miejsce na 580)
  • Laureat Stypendium "Doctus" wspierającego prace naukowe w dziedzinie uznanej za szczególnie istotną dla regionu (3 miejsce na 70)

 

 


 

Konferencja  w ramach działań R&D Klastra INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA odbyła się 20 marca 2012 r. w Krakowie-Balicach.

opracował: Witold Borowski - Sotronic Sp. z o.o.

 

Polski